Dėl mažos kainos garantijos galite būti tikri, kad niekur kitur nerasite geresnes taisymo kainos. Jei pateiksite mums paskelbtą mažesnę remonto kainą, mes mielai ją suderinsime ir pritaikysime papildomą nuolaidą.

Translate »

© TTaisykla turinys / TTaisykla content